Công ty cổ phần thuế kế toán luật Minh Châu hướng dẫn thủ tục thành lập công ty tại Tây Ninh mới nhất nhằm giúp quý anh chị tiết kiệm thời gian công sức và tiền bạc. Đặc biệt chúng tôi sẽ tư vấn giúp anh chị những công việc trước và sau khi thành lập công ty tại Tây Ninh một cách chính xác nhất.

 1. Cách thức thực hiện:

Người thành lập công ty tại Tây Ninh hoặc người được ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo phương thức sau đây:
a) Đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh;
b) Đăng ký doanh nghiệp qua dịch vụ bưu chính;
c) Đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn)

Hồ sơ thủ tục bao gồm như sau:

Đăng ký thành lập mới đối với doanh nghiệp tư nhân

 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (Hướng dẫn thủ tục thành lập công ty tại Tây Ninh mới nhất)
 2. Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ doanh nghiệp tư nhân.

Đăng ký thành lập mới đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu

1, Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. (Hướng dẫn thủ tục thành lập công ty tại Tây Ninh mới nhất)
2. Điều lệ công ty.
3. Bản sao các giấy tờ sau đây:
a) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
b) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ sở hữu công ty là cá nhân;
c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đăng ký thành lập mới đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu

1, Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. (Hướng dẫn thủ tục thành lập công ty tại Tây Ninh mới nhất)
2. Điều lệ công ty.
3. Bản sao các giấy tờ sau đây:
a) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
b) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ sở hữu công ty là cá nhân;
c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đăng ký thành lập mới đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

1,Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. (Hướng dẫn thủ tục thành lập công ty tại Tây Ninh mới nhất)
2. Điều lệ công ty.
3. Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.
4. Bản sao các giấy tờ sau đây:
a) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
b) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.
Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đăng ký thành lập mới đối với công ty cổ phần

1, Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. (Hướng dẫn thủ tục thành lập công ty tại Tây Ninh mới nhất)
2. Điều lệ công ty.
3. Danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.
4. Bản sao các giấy tờ sau đây:
a) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
b) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.
Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

 1. Số lượng hồ sơ:01 bộ hồ sơ
 2. Ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp
  a) Trường hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục thành lập thành công ty tại Tây Ninh, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.
  b) Trường hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục thành lập thành công ty tại Tây Ninh, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân người được giới thiệu.
  c) Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích thực hiện thủ tục thành lập thành công ty tại Tây Ninh thì khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, nhân viên bưu chính phải nộp bản sao phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của nhân viên bưu chính và người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
  d) Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính không phải là bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thành lập thành công ty tại Tây Ninh thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân người được giới thiệu.

Xem thêm>> Chi phí thành lập công ty và các loại thuế phải nộp khi mở công ty

 

Tìm hiểu thêm :

Tìm hiểu ngành nghề kinh doanh> : http://luatminhchau.vn/quy-dinh-ve-nganh-nghe-kinh-doanh-khi-thanh-lap-cong-ty/

Tìm hiểu số tiền góp vốn khi thành lập cty> : http://luatminhchau.vn/quy-dinh-von-dieu-le-khi-thanh-lap-cong-ty/

Tìm hiểu dịa chỉ trụ sở chính cty> : http://luatminhchau.vn/dieu-kien-dang-ky-dat-tru-so-cong-ty/

Tìm hiểu về cách đặt tên công ty> : http://luatminhchau.vn/cach-dat-ten-cong-ty-dep-hop-phong-thuy/

Tìm hiểu hoạt động công ty cổ phần> : http://luatminhchau.vn/cong-ty-co-phan-la-gi/

Tìm hiểu hoạt động công ty TNHH> : http://luatminhchau.vn/cong-ty-trach-nhiem-huu-han-la-gi/

Tìm hiểu về thuế GTGT> : http://luatminhchau.vn/thue-gia-tri-gia-tang-gtgt-la-gi/

Tìm hiểu về thuế thu nhập doanh nghiệp> : http://luatminhchau.vn/thue-thu-nhap-doanh-nghiep-tndn-la-gi/

Tìm hiểu các thủ tục sau khi thành lập cty> : http://luatminhchau.vn/sau-khi-thanh-lap-cong-ty-doanh-nghiep-can-lam-gi/

Tìm hiểu các loại thuế phải nộp  sau khi thành lập cty> : http://luatminhchau.vn/cac-loai-thue-cong-ty-phai-nop-trong-nam-2020-chi-tiet-nhat/

Hỗ trợ giải đáp
Trả lời

error: