Bạn đã nghe nhiều về doanh nghiệp vừa và nhỏ nhưng những tiêu chí để xét các doanh nghiệp này thì chưa nắm rõ. Nếu vậy bạn đừng bỏ qua bài viết sau đây nhất là khi bạn đang muốn thành lập công ty. 

Doanh nghiệp vừa và nhỏ được xác định dựa trên cơ sở pháp lý gồm Nghị định 80/2021/NĐ-CP và thông tư 06/2022/TT-BKHĐT. Chúng tôi xin đưa ra các tiêu chí sau: 

Đối với doanh nghiệp siêu nhỏ: 

Thường là doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực như nông nghiệp, lâm ngư nghiệp, thuỷ sản, xây dựng sử dụng lao động tham gia bảo hiểm XH không quá 10 người và tổng doanh thu của 1 năm sẽ không vượt quá 3 tỷ đồng hoặc tổng vốn năm không vượt quá 3 tỷ đồng.

Nếu doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại, sử dụng lao động tham gia bảo hiểm XH không quá 10 người và tổng doanh thu 1 năm không quá 10 tỷ, tổng vốn không vượt quá 3 tỷ đồng. 

Đối với doanh nghiệp nhỏ: 

Thường là doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực như nông nghiệp, lâm ngư nghiệp, thuỷ sản, xây dựng sử dụng lao động tham gia bảo hiểm XH không quá 100 người và tổng doanh thu của 1 năm sẽ không vượt quá 50 tỷ đồng hoặc tổng vốn năm không vượt quá 20 tỷ đồng và không phải DN siêu nhỏ theo QĐ tại Khoản 1. 

Nếu doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại, sử dụng lao động tham gia bảo hiểm XH không quá 50 người và tổng doanh thu 1 năm không quá 100 tỷ, tổng vốn không vượt quá 50 tỷ đồng và không phải DN siêu nhỏ theo QĐ tại Khoản 1. 

Đối với doanh nghiệp vừa: 

Thường là doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực như nông nghiệp, lâm ngư nghiệp, thuỷ sản, xây dựng sử dụng lao động tham gia bảo hiểm XH không quá 200 người và tổng doanh thu của 1 năm sẽ không vượt quá 200 tỷ đồng hoặc tổng vốn năm không vượt quá 100 tỷ đồng và không phải DN siêu nhỏ, nhỏ  theo QĐ tại Khoản 1 và Khoản 2. 

Nếu doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại, sử dụng lao động tham gia bảo hiểm XH không quá 100 người và tổng doanh thu 1 năm không quá 300 tỷ, tổng vốn không vượt quá 100 tỷ đồng và không phải DN siêu nhỏ, nhỏ theo QĐ tại Khoản 1 và Khoản 2. 

Dựa vào lĩnh vực hoạt động của công ty: 

Đối với lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể dựa vào ngành nghề kinh doanh mà công ty đã đăng ký với cơ quan có thẩm quyền khi thành lập doanh nghiệp. 

Dựa vào số lượng lao động tham gia bảo hiểm XH của doanh nghiệp: 


Về số lượng lao động có tham gia bảo hiểm XH có nghĩa là số lao động ký hợp động chính thức không xác định thời gian hoặc lao động ký HĐ xác định thời gian dưới 36 tháng của DN vừa và nhỏ. Đối với lao động ký hợp đồng dưới 36 tháng có thể do doanh nghiệp hoặc đơn vị thứ 3 đóng BHXH. 

Ở đây số lao động sử dụng BHXH bình quân năm được xác định bằng tổng số LĐ sử dụng  có tham gia BHXH của tất cả các tháng trong năm năm trước liền kề chia cho 12 tháng. 

Số LD sử dụng được xác định tại thời điểm cuối tháng và dựa theo chứng từ nộp BHXH của tháng đó mà công ty nộp cho cơ quan BHXH. 

Nếu công ty hoạt động dưới 1 năm, số LĐ sử dụng có tham gia BHXH được tính bằng tổng số LĐ có TGBH các tháng chia cho số tháng hoạt động. 

Dựa vào nguồn vốn của công ty:

Tổng số vốn của năm dựa theo bảng cân đối kế toán được làm rõ trên Báo cáo tài chính của trước năm liền kề mà công ty nộp cho cơ quan thuế. Và tổng số vốn sẽ được tính chính xác lúc cuối năm. 

Nếu DN hoạt động dưới 1 năm thì tổng vốn sẽ xác định trong bảng cân đối kế toán của công ty ở thời điểm cuối quý liền kề thời điểm DN ĐK hưởng nội dung hỗ trợ. 

Dựa vào tổng doanh thu của năm 

Tổng doanh thu của năm chính là tổng doanh thu việc bán HH, DV của công ty và xác định trên Báo cáo tài chính của trước năm liền kề và công ty nộp cho cơ quan thuế. 

Nếu DN hoạt động dưới 1 năm hoặc trên 1 năm nhưng chưa phát sinh doanh thu thì công ty cần dựa vào tiêu chí tổng vốn quy định trên để phân định doanh nghiệp là vừa hay nhỏ.

 
Dựa vào kê khai 

Dựa theo mẫu quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị định để xác định rõ và kê khai đúng quy mô của doanh nghiệp và thực hiện nộp cho cơ quan hỗ trợ doanh nghiệp, đồng thời sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai của mình. 

Nếu doanh nghiệp nhận thấy kê khai quy mô chính xác thì có thể thực hiện việc điều chỉnh và kê khai lại. Lưu ý việc kê khai lại sẽ phải thực hiện trước khi thời điểm doanh nghiệp nhận được nội dung hỗ trợ. 

Nếu doanh nghiệp cố ý kê khai không trung thực về quy mô nhằm để được hưởng hỗ trợ thì công ty sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật đồng thời sẽ cần hoàn trả toàn bộ kinh phí đã nhận hỗ trợ trước đó. 

Dựa theo thời điểm công ty đề xuất hỗ trợ, đơn vị hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ thực hiện đối chiếu thông tin về doanh nghiệp trên Cổng TT ĐKDN quốc gia nhằm xác định thông tin kê khai của doanh nghiệp, bảo đảm hỗ trợ đúng đối tượng. 

Hỗ trợ giải đáp
Trả lời

error: